EFS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W realizacji projektów współfinansowanych z EFS obowiązuje zasada zrównoważonego rozwoju, realizowana poprzez włączenie zagadnień z nią związanych do projektów…

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) powstał w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Przy wyborze operacji w ramach poszczególnych…

EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) powstał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów…