Dokumenty Stowarzyszenia

RODO

Ogólna klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przeprowadza ankietę wśród mieszkańców terenu działania LGD N.A.R.E.W. (z gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady). Zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta jest w pełni anonimowa i ma na celu m.in....

Harmonogramy realizacji planu komunikacji

Załączniki: Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 – data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 – aktualizacja v1- data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2017 – data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2017 – aktualizacja v1- data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram...

Protest

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art....

Akty prawne – EFS 2014-2020

EFS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Akty prawne – EFRR 2014-2020

EFRR 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w...

Akty prawne – EFRROW 2014-2020

EFRROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Ustawa z dnia...

Plany wydatków na poszczególne lata obrachunkowe

Załączniki: Plan wydatków na 2017r. – data publikacji – 27.04.2017 Plan wydatków na 2018r. – data publikacji – 23.02.2018 Plan wydatków na 2019r. – data publikacji – 07.02.2019 Plan wydatków na 2020r. – data publikacji – 13.02.2020

Ankieta monitorująca

Załączniki: Ankieta monitorująca