RODO

Ogólna klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem…

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przeprowadza ankietę wśród mieszkańców terenu działania LGD N.A.R.E.W. (z gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady). Zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie….

Harmonogramy realizacji planu komunikacji

Załączniki: Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 – data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 – aktualizacja v1- data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2017 – data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji…

Protest

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze…

Akty prawne – EFS 2014-2020

EFS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w…

Akty prawne – EFRR 2014-2020

EFRR 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu…

Akty prawne – EFRROW 2014-2020

EFRROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach…

Plany wydatków na poszczególne lata obrachunkowe

Załączniki: Plan wydatków na 2017r. – data publikacji – 27.04.2017 Plan wydatków na 2018r. – data publikacji – 23.02.2018 Plan wydatków na 2019r. – data publikacji – 07.02.2019 Plan wydatków na 2020r. – data publikacji – 13.02.2020

Ankieta monitorująca

Załączniki: Ankieta monitorująca

Raporty ewaluacyjne

Załączniki: Raport ewaluacyjny za 2016r. – data publikacji – 31.01.2017 Raport ewaluacyjny za 2018r. – data publikacji – 31.01.2019