KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 – dotyczący zmiany zapisów załączników

KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 – dotyczący zmiany zapisów załączników do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia…

KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 dotyczący zmiany SZOOP

KOMUNIKAT do naborów 2/2019 i 3/2019 dotyczący zmiany SZOOP Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 5/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.) zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020….

Nabór 3/2019 Infrastruktura społeczna na rzecz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2019w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3: Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz…

Nabór 2/2019 Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2019w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3: Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz…

Komunikat dotyczący naboru 6/2018

Komunikat do naboru nr 6/2018 dotyczący informacji o Zaleceniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) Informujemy o zmianie Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku…

Komunikat dotyczący naborów: 5/2018, 6/2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 24.08.2018 r., informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie…

Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018

Komunikat w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług wraz z załącznikiem (Zalecenia MIiR w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług) Załączniki: Oświadczenie + konkurs Oświadczenie + PUP Przekazanie+skorygowanych+zaleceń Zalecenie MIiR

Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018, 5/2018, 2/2018, 9/2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy: 1) wzory minimalnego zakresu…

Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018, 5/2018, 2/2018, 9/2017, 8/2017, obowiązujący od 20 kwietnia 2018 roku

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.)…

Nabór wniosków nr 6/2018 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 6/2018 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz…