Bez kategorii

KONFERENCJA „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”

W dniu 10 września 2021r. w Kinie Hetman w Tykocinie odbyła się konferencja zrealizowana w ramach projektu „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.” Celem głównym konferencji była dyskusja o przesłankach oraz koncepcji tworzenia warunków do...

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU I OCENY OPERACJI

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z § 3 ust. 2 Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w załączeniu przedstawia Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru i oceny operacji. Załącznik: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Szanowni Państwo, Mając na uwadze zapisy Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w zapisach Lokalnych Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Uwagi prosimy nadsyłać na adres...

Informacja dla Beneficjentów działania 19.2 prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2 (PREMIE)

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy o możliwości złożenia do Urzędu...

NABÓR NR 6/2021 – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 2- Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r Cel szczegółowy: Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD...

Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 15 czerwca 2021r.

Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 15 czerwca 2021r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Otwarcie posiedzenia. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta....

XXVII POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

XXVII POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

              W związku z zakończonym naborem Nr 3/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 15 kwietnia 2021 r. godz. 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  Proponowany...

NABÓR NR 4/2021 – DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r. 1.3.Cel szczegółowy:...

XXIII POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

              W związku z zakończeniem naborów nr 12/2020 i nr 13/2020 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ,  zwołuje się na dzień 29 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106...