Bądź aktywny na wsi!

Blisko 30 tys. zł to pula do rozdysponowania w VII edycji konkursu pn. Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Konkurs jest organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim. Ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2021 r.

W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

  • Liderzy środowisk lokalnych,
  • Grupy nieformalne,
  • Stowarzyszenia/fundacje,
  • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP),
  • Sołectwa.

Obejmie on inicjatywy przeprowadzone w okresie od 1 wrzesnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Kategorie konkursowe

Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy: działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy, działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy oraz działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

Katalog inicjatyw

Wspierane będą inicjatywy dotyczące m.in. kultywowania tradycji i obyczajów (przywrócenie i kultywowanie starych obrzędów, zwyczajów, tradycji, kuchni regionalnej, rękodzielnictwa), ochrony środowiska i ekologii (ochrony i promocji pomników przyrody, działania pro-środowiskowe i pro-ekologiczne) oraz aktywności kulturalno – sportowej (założenie zespołu wokalnego, organizacja biegów, spływów kajakowych, zawodów sportowych, edukacja zdrowotna dzieci, młodzieży i dorosłych).

Nagroda

Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne. Wysokość nagród przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 28 500,00 zł, jednakże Organizator dopuszcza możliwość jej zmiany.

Osobami do kontaktu są pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW, e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, tel.: 85 66 54 613 lub 207.

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej podlaskie.ksow.pl.

źródło: podlaskie.ksow.pl