EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) powstał w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.

Przy wyborze operacji w ramach poszczególnych obszarów wsparcia wprowadzone są kryteria weryfikujące spełnianie wymogów ochrony środowiska, wydajności zasobów, dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jego skutków, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobieganiu ryzyku i zarządzania ryzykiem. Ponadto w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków EFRR, na etapie wdrażania preferowane są inwestycje ograniczające energię i materiałochłonność.
Odbiorcą ostatecznym jest podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który będzie korzystał z działań realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.
W Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach tego funduszu planowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa infrastruktury służącej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej.
– przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja oraz wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu wejścia na rynek pracy;
– świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych, zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 2 484 077 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji.

2. Ekologia i OZE w gospodarstwach domowych.
– wsparcie projektów na rzecz gospodarstw domowych z obszaru LGD w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez wdrożenie rozwiązań ekologicznych polegających na montażu instalacji OZE w gospodarstwach domowych.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 970 134 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji.

3. Ochrona obiektów zabytkowych.
– projekty inwestycyjne dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy przy obiektach zabytkowych, budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej;
– kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego;
– dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 1 642 922 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji.

4. Rewitalizacja obszaru LGD N.A.R.E.W.
– uporządkowanie i zagospodarowanie a także poprawa dostępu do przestrzeni publicznej miejscowości LGD;
– poprawa bezpieczeństwa publicznego wraz z przebudową i adaptacją zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji kulturalnych, społecznych i edukacyjnych;
– rewitalizacja parków, placów, rynków, centrów wsi i miasteczek.
Kwota wsparcia przewidziana w budżecie na to przedsięwzięcie na lata 2016-2020 wynosi do 2 005 948 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji lub 95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku, gdy operacja wynika z Gminnego/ Miejskiego Planu Rewitalizacji, opracowanego dla obszaru danej gminy.