„Gospodarka o obiegu zamkniętym sposobem na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez udział w wizytach studyjnej, szkoleniu, warsztatach, wyjazdach edukacyjnych oraz grze terenowej.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przewidywane wyniki operacji: 2 wizyty studyjne z zakresu wykorzystywana odnawialnych źródeł energii,  4 szkolenia/warsztaty, 55 uczestników szkolenia, 3 wyjazdy edukacyjne ekologiczne, 1 gra terenowa

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w okresie luty – czerwiec 2024r. realizuje projekt „Gospodarka o obiegu zamkniętym sposobem na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”, który jest realizowany w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez udział w wizytach studyjnej, szkoleniu, warsztatach, wyjazdach edukacyjnych oraz grze terenowej.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy obszaru LGD N.A.R.E.W, w tym przedstawiciele lokalnych samorządów z gmin objętych LSR tj. z gmin Suraż, Łapy, Sokoły, Tykocin, Choroszcz, Turośń Kościelna, Kobylin Borzymy, Wyszki, Krypno, Zawady, Poświętne oraz np. pracownicy LGD, przedstawiciele UMWP, KGW, Kluby Seniora, rolnicy, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi w szczególności osoby pochodzące z grup defaworyzowanych. 

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  • Zadanie 1 Wizyta studyjna (Hiszpania)
  • Zadanie 2 Gra terenowa z elementami ploggingu
  • Zadanie 3 Szkolenie  z zakresu pozyskiwania środków na finansowanie działań proekologicznych
  • Zadanie 4 Warsztaty Ekoświęta, czyli Święta „bez wyrzutów”
  • Zadanie 5 Edukacyjne wyjazdy ekologiczne
  • Zadanie 6 Regionalny wyjazd studyjny