Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców operacji własnej 2/2019/OW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji własnej przeszedł pozytywną ocenę spełniania definicji beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR, tj. jest uprawniony do wsparcia.

Planowany nabór wniosków w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przewidywany jest na   grudzień 2019r.

Możliwość złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w tym naborze posiada wyłącznie podmiot, który przeszedł pozytywnie ww. ocenę.