Informacja o zakończonych naborach wniosków na działania: „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty”

W trakcie naborów trwających w okresie 02 do 15 listopada 2012 r. za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” wypłynęły następujące wnioski:

 

„Odnowa i rozwój wsi”- NAREW/OiRW/V/2012:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

3

464 152,00 zł

237 152,00 zł

 

„Małe projekty” – NAREW/MP/VI/2012:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

45

985 697,40 zł

458 157,64 zł

 

W dniu 23 listopada 2012 r. (piątek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Urzędu Marszałkowskiego), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.