Informacja o zakończonych naborach wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W trakcie naborów trwających w okresie 13 do 27 kwietnia 2012 r. za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wypłynęły następujące wnioski:

 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”- NAREW/RD/II/2012:

Liczba złożonych wniosków5
Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN370 450,00 zł
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN200 000,00

 

 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – NAREW/TiRM/III/2012:

Liczba złożonych wniosków3
Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN497 139,50 zł
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN300 000,00

 

W dniu 08 maja 2012 r. (wtorek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Białymstoku), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.