Informacja o zakończonym naborze wniosków na „Małe projekty”

W trakcie naboru trwającego w okresie 01 do 15 marca 2012 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe projekty” wypłynęły następujące wnioski:

 

„Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – konkurs nr: NAREW/MP/I/2012:

Liczba złożonych wniosków -45

Wartość wnioskowanego wsparcia – 794 511, 34 zł

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu – 500 000,00 zł

 

W dniu 27 marca 2012 r. (wtorek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.