Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 roku, częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Podstawą zawieszenia i zmian wytycznych była ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020.

Zmiany i zawieszenia wynikają z elastycznego podejścia do realizacji projektów w dobie pandemii. Zapisy te mają ułatwiać prowadzenie projektów, zwłaszcza tych związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa.

Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich