Komunikat do naborów 7/2019 i 8/2019- zmiany zapisów załączników

W związku z tym, iż IZ RPOWP dokonuje zmian w regulaminach konkursów nierozstrzygniętych w osiach głównych programu, wprowadza się następujące zmiany:

Istnieje taki zapis w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:

Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.            

Po zaktualizowaniu zapisów Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:

Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy:

– Wnioskodawcy, których projekty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

– Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Wpisanie do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

– Projekt spełnia warunki udzielenia wsparcia, które obowiązywały w ramach właściwego naboru, których spełnienie umożliwiło rekomendowanie go do dofinansowania. Sytuacja, w której projekt na etapie podpisywania umowy nie spełnia kryteriów wyboru, skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie w świetle zapisów art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Ponadto Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca br. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

Nowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie oraz nowy wzór załącznika nr 1 do ogłoszenia obowiązują od 12.07.2019r.

Wprowadzana zmiana ma zastosowanie do naborów:

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19 z zakresu z zakresu typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-043/19 z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej