KOMUNIKAT do naboru 4/2019

Komunikat dotyczący Naboru nr 4/2019

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1: Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 5

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 20/220/2019 z dnia 14.02.2019, wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji konkursowej do naboru wniosków nr 4/2019:

W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:

 1. Został doprecyzowany przypis dotyczący definicji małej szkoły

Poprzednia definicja:

Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

Definicja po zmianie:

Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów (od klasy I szkoły podstawowej włącznie) wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

 1. Usunięto zapis dotyczący maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze pn. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:

Powyższe zmiany wprowadzone w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD skutkują również analogicznymi zmianami w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, a dodatkowo w dokumencie tym zostaje także zmienione:

 1. Doprecyzowano zapisy dotyczące grupy docelowej/ ostatecznych odbiorców wsparcia

Poprzednia treść fragmentu V.3.1. Grupa docelowa, która ulega zmianie:

Jednocześnie, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, w ramach typu projektu nr 5 ostatecznymi odbiorcami wsparcia jest grupa docelowa wskazana w Osi priorytetowej III RPOWP 2014-2020 (z uwzględnieniem wskazanych tam limitów- jeśli dotyczy), tj:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie wyłącznie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (placówki w rozumieniu art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne;
 • nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie wyłącznie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (placówki w rozumieniu art. 2 pkt 5 i 7 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz nauczyciele kształcenia ogólnego zatrudnieni w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne;
 • doradcy zawodowi oraz nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego zatrudnieni w szkołach i placówkach (w rozumieniu art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół dla dorosłych);
 • młodzież, która zbyt wcześnie przerwała proces edukacyjny i z własnej inicjatywy chce wrócić
  na ścieżkę kształcenia i szkolenia.

Zapis po zmianie:

Jednocześnie, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, w ramach typu projektu nr 5 ostatecznymi odbiorcami wsparcia jest grupa docelowa wskazana w Osi priorytetowej III RPOWP 2014-2020 (z uwzględnieniem wskazanych tam limitów- jeśli dotyczy),tj:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie wyłącznie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (placówki w rozumieniu art. 2, pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne;
 • nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie wyłącznie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (placówki w rozumieniu art. 2, pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz nauczyciele kształcenia ogólnego zatrudnieni w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne (z wyłączeniem nauczycieli szkół gimnazjalnych);
 • doradcy zawodowi oraz nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego zatrudnieni w szkołach i placówkach (placówki w rozumieniu art. 2, pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem doradców zawodowych i nauczycieli szkół dla dorosłych oraz szkół gimnazjalnych);
 • młodzież, która zbyt wcześnie przerwała proces edukacyjny i z własnej inicjatywy chce wrócić na ścieżkę kształcenia i szkolenia.

 1. Uaktualniono zapisy dotyczące maksymalnej wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane dokumenty:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 2. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia 22.02.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).

Załącznik Nr 1 do Uchwały 20/220/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lutego 2019r.

Wykaz zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020