Komunikat do naboru 7/2019

NABÓR nr 7/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
CEL 3: Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r
Cel szczegółowy 3.2: Wyrównywanie szans grup defaworyzowanych w społecznościach lokalnych LGD N.A.R.E.W. na lokalnym rynku pracy do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.2: Infrastruktura społeczna na rzecz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej LGD N.A.R.E.W.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
z zakresu typu projektu nr 7
Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS
OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19

IZ RPOWP informuje, iż ze względu na prace serwisowe w zakresie Repozytorium plików i przesyłania wniosków przez GWA EFS termin zakończenia naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19 zostaje wydłużony do 19.06.2019 r.