KOMUNIKAT do naboru wniosków nr 1/2018

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 1/2018

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1- Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej
OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, informuje iż wprowadzono zmiany do ww. naboru.

UWAGA! Zmianie uległ numer naboru w GWA2014 (EFS), który od dnia 27.12.2017r jest następujący:RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/18.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w ramach Ogłoszenia o naborze nr 1/2018 oraz zaktualizowano Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.