KOMUNIKAT nr 2 do naboru 4/2019

KOMUNIKAT DO NABORU 4/2019 (GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/19)

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1: Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano WZÓR WNIOSKU o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zapisu mówiącego o braku obowiązku uzasadniania powiązania projektu ze strategiami (pkt IV.3.3), a także doprecyzowania Instrukcji do Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS w zakresie kierowania wniosków do poprawy/uzupełnienia.

Zaktualizowany Wzór wniosku, Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS :

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html#_7fbq1e

W załączeniu:

wzór wniosku o dofinansowanie,

instrukcję wypełniania wniosku dofinansowanie.