Komunikat- wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru nr 8/2019

NABÓR nr 8/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r

Cel szczegółowy 3.2: Wyrównywanie szans grup defaworyzowanych w społecznościach lokalnych LGD N.A.R.E.W. na lokalnym rynku pracy do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1- Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 6

Programy aktywności lokalnej

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY

Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-043/19

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, że termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 29 lipca 2019 r. do:

  • godziny 15:00 – wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014 EFS);
  • godziny 16:00- wersja papierowa wniosku o dofinansowanie (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.