Konkurs na mikrodotacje FIO

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłosza nabór do Konkursu 2/2016 na mikrodotacje w kwocie od 1 000 zł do 2 500 zł ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji”.

Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa podlaskiego do udziału w Konkursie.

Termin naboru od 31.05.2016 r. do 13.06.2016 r.

I. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie Konkursu Mikrodotacji.

II. Wysokość środków
Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektu to 155 800,00 zł.

III. Termin realizacji projektów w ramach Konkursu
– Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 01.08.2016 r.
– Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 30.09.2016 r.
– Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2016 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie wsparcia finansowego młodym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadającym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanym przez Operatora.

IV. Kto może otrzymać wsparcie?
– Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.
– Grupa samopomocowa – nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

– Młoda organizacja pozarządowa – to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

V. Kryteria wyboru Wniosków
Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:
I etap – Ocena formalna
II etap – Ocena zgodności Wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego
III etap – Ocena merytoryczna
VI. Termin i warunki składania Wniosków
Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 31.05.2016 r. do dnia 13.06.2016 r.
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.
Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.
Dokumenty do pobrania na: http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Kontakt:
Biuro projektu i Animatorzy:
tel. 85 654 58 97; 509 198 202;
email: fio@fir.org.pl

Zapraszamy nowe młode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe do udziału w Konkursie!