Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian:

1. W dniu 15.04.2021 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Samorządy Województw (znak sprawy WPR.wao.510.35.2021), iż w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, należy podjąć stosowne działania w celu podwyższenia środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4)

2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W., w dniu 21.04.2021r. pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Nr ROW-IX.432.1.11.2016 została poinformowana o możliwości złożenia wniosku do Zarządu Województwa o zwiększenie budżetu w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4. Działania te dotyczą budżetu w ramach EFRROW.

3. Zgodnie z przekazaną procedurą, w terminie do 30.06.2021r. LGD składa wniosek o zwiększenie budżetu. Załącznikiem do tego wniosku jest zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju.

4. Proponowane zmiany w LSR LGD N.A.R.E.W. wynikają z w/w dokumentów oraz kwoty zwiększenia wyliczonej na podstawie przekazanej przez Ministerstwo procedury, która wynosi 2.967 936,98 . Zmiany dotyczą zwiększenia środków i wskaźników w ramach następujących przedsięwzięć :

1) podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.- 2.605 943,73zł

2) w związku ze zgłaszaną przez lokalną społeczność potrzebą- dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.” Koncepcje Smart Village” i przeznacza na nie kwotę 44.000zł(11 gmin obszaru x4000zł-zgodnie z wytycznymi)

3) wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – 317 993,25zł

5. Budżet LSR i plan działania zostały w bezpośredni sposób powiązane z planowanymi dodatkowymi wskaźnikami ( lub zwiększoną wartością obecnych wskaźników) do osiągnięcia oraz wpisują się w diagnozę obszaru która została zaktualizowana tak by odpowiadała rzeczywistej sytuacji.

6. Zmiany zostały odzwierciedlone w następujących pozycjach LSR :

1) budżet LSR

2) matryca logiczna,

3) Plan komunikacji

Wszystkie proponowane zmiany znajdują swoje uzasadnienie w przepisach prawa, są wykonaniem nałożonych przez to prawo obowiązków, zostały dokonane na podstawie właściwych wytycznych i instrukcji oraz zmierzają do jak najpełniejszej  realizacji LSR.

Uwagi prosimy nadsyłać na adres : biuro@stowarzyszenienarew.org.pl za pomocą formularza „Zgłoś uwagę” w terminie od dnia 18 maja 2021r. do dnia 1 czerwca 2021r.

Załączniki: