Konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przygotowuje się do organizacji konsultacji społecznych. Konsultacje te obejmują co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i będą odbywać się
według niżej określonego harmonogramu.

 

Organizacja ww. spotkań, w ramach realizacji planu włączenia społeczności nastąpi nie wcześniej niż w dniu przekazania do właściwego organu samorządu województwa informacji o miejscach i terminach przeprowadzenia tych spotkań oraz o tym, czy te spotkania będą przeprowadzone zgodnie z § 3 ust. 3a rozporządzenia.

Szczegółowe informacje dostępne będę w późniejszym terminie.