NABÓR NR 6/2020 – Inicjatywy wzmacniające kapitał społeczny LGD N.A.R.E.W.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2020

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
3.1. Cel szczegółowy: Społeczność LGD N.A.R.E.W. liderem współpracy i animacji lokalnej do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Inicjatywy wzmacniające kapitał społeczny LGD N.A.R.E.W.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

I. Termin składania wniosków
Termin od którego można składać wnioski 28.02.2020r. od godziny 8:00
Termin do którego można składać wnioski 13.03.2020r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4,
18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
1. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu, bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
2. Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach, dołączając do każdego egzemplarza wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD lub DVD).
3. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej/zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie.
4. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
5. W celu usprawnienia procesu składania wniosków, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem w tym zakresie.
6. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
7. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
8. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób, nie będą uwzględniane.
9. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
10. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.
11. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż :
1) 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
2) 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. –  Prawo przedsiębiorców
3) 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku :
– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. –  Prawo przedsiębiorców
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. –  Prawo przedsiębiorców.
Pomoc na operacje w ramach naboru, ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru są operacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).
Realizowane operacje powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 2014-2020, 3.1. Cel szczegółowy: Społeczność LGD N.A.R.E.W. liderem współpracy i animacji lokalnej do 2023r. PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Inicjatywy wzmacniające kapitał społeczny LGD N.A.R.E.W.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się w szczególności:

  1. realizacja  operacji  partnerskich  oraz  wspieranie  tworzenia  partnerstw  między  instytucjami  kultury,  oświaty, organizacjami   społecznymi   i   podmiotami   prywatnymi   oraz    dialogu     społecznego,   międzykulturowego i między pokoleniowego;
  2. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych aktywizujących oraz integrujących mieszkańców;
  3. wsparcie oferty kulturalnej, sportowej, organizacji czasu wolnego w instytucjach kultury, sportu, centrów aktywności lokalnej (np. świetlic wiejskich), bibliotekach;
  4. wzmacnianie  kapitału  społecznego  i  partycypacji  społecznej,  m.in.  wsparcie  edukacji  obywatelskiej,  komunikacji z mieszkańcami,  w  tym  podniesienie  dostępności  i  jakości  e-usług;  wzmacnianie  społecznych  i  obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu, m.in. poprzez poradnictwo obywatelskie, promocję wolontariatu;
  5. wsparcie i promocja wzorców współpracy pomiędzy NGO –JST, m.in. promocja wiedzy o budżetach obywatelskich, zlecaniu  zadań  publicznych,  promocji  gminnych  rad  pożytku  publicznego,  budowaniu   partnerstw   lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej, klauzul społecznych;
  6. centrum  wspierania  małych  firm  i  ekonomii  społecznej -kreowanie  nowych  działalności  gospodarczych  poprzez wspieranie  potencjału  przedsiębiorczości  i  zaradności  mieszkańców  obszaru  LGD; wsparcie  operacji  w  zakresie dostarczania usług  księgowych, prawnych, szkoleniowych na rzecz organizacji;
  7. działania edukacyjne skierowane do miejscowych liderów oraz wsparcie ich w inicjatywach lokalnych;
  8. organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz realizacja działań aktywizujących rodziców wraz z dziećmi oraz rodziny;
  9. wsparcie wspólnych kompleksowych programów w organizacji czasu wolnego, kulturze i sporcie;

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru

Wskaźnik produktu:
– Liczba wspartych inicjatyw wzmacniających kapitał społeczny obszaru
– Liczba szkoleń
Wskaźnik rezultatu:
– Liczba operacji realizowanych w partnerstwach

VI. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
2. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

O pomoc może ubiegać się również:
1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w  ust. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust.2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1.

VII. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym” jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013,
2) operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
6) podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

VIII. Koszty kwalifikowalne:
1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;
2) zakupu robót budowlanych lub usług;
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów;
8) podatku od towarów i usług (vat), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
– jeżeli są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
2. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
3. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
1) od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
2) zgodnie z przepisami :
– o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy te przepisy  mają zastosowanie,
– ustawy z dnia 20 lutego 2015r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie, tj. wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. złotych netto;
3) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego,
4) zostały ujęte w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
4. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji. 

IX. Kryteria wyboru operacji
1. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów dla wyboru operacji wynosi 16 punktów, Maksymalna liczba punktów dla wyboru operacji wynosi 40 punktów

2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny, dla ustalenia miejsca na liście operacji wybranych stosuje się reguły opisane w części A, § 13 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

X.  Finanse

1. Wysokość wsparcia operacji wynosi: max. 50 000,00 zł
2. Minimalna całkowita wartość operacji:  nie mniej niż 50 000,00 zł.
3. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi  300 000,00zł.

XI. Niezbędne dokumenty
1. Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD N.A.R.E.W.:
1) Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W na lata 2014-2020;
2) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  
3) Kryteria wyboru operacji wraz z procedura ustalania i zmiany kryteriów

2. Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru, w tym LSR, Wniosek o przyznanie pomocy, Wniosek o płatność i umowa:
1) strona internetowa LGD N.A.R.E.W.: www.stowarzyszenienarew.org.pl
2) bezpośrednio w Biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

4. Przy wypełnianiu dokumentów zalecane jest skorzystanie z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

XII. Inne ważne informacje

1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa  w części A, §  16  „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Wycofanie wniosku:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W takim przypadku, podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

3. Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
1) Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1167, t.j. ze zm.)
2) Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U.  z 2018 r. poz. 627, t.j. ze zm.)
3) Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 t.j. ze zm.).
4) Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, t.j. ze zm.)
5) Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
6) Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
7) Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania z dnia 21 marca 2017 r.;
8) Wytyczne nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020;
9) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396, t.j. ze zm.).
10) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187,str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.)
11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543, t.j. ze zm.);

Załącznik do ogłoszenia o naborze:

Wykaz dokumentów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy;

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

3. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;

4. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa;

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

7. Wniosek o płatność;

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

9. Umowa o przyznaniu pomocy;

Dodatkowe dokumenty LGD

1) karta udzielonego doradztwa podpisana przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia)

2) dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych określonych w LSR (jeśli dotyczy) – 1 egz. (oryginał lub kopia)

3) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych – 1 egz. (oryginał). 

Dane kontaktowe  
W sprawach dotyczących naboru informacji udziela:

Radosław Chełstowski  – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Tel. 601-890-187,  85 650 51 04
e-mail: r.chelstowski@stowarzyszenienarew.org.pl
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax 85 650 51 04
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Linki
www.stowarzyszenienarew.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – zmiana 31.08.2017r. – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy