Nabór wniosków nr 1/2017 – infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel ogólny: 2. Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
Cel szczegółowy: 2.1 Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę i rozbudowę obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:
– 27.01.2017 – 10.02.2017r. w godzinach 8.00 – 16.00
– Ostateczny termin składania wniosków upływa 10.02.2017r. o godz. 16.00

II. Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek należy złożyć bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Wniosek wraz z załącznikami, składany jest w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach, w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. Do wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku.Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Złożenie wniosku w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia N.A.R.E.W. i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina z pieczęci Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wpisana przez przyjmującego wniosek (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia
Refundacja kosztów
Pomoc jest przyznawana w wysokości:
63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
do 70 % – kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów

V. Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm. Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR LGD N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

I. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• jest pełnoletnia,
• ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
•miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

II. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. I powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
III. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (warunku nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013);
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
6) podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Operacja:
Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Koszty kwalifikowalne:
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
• ogólne, o których mowa w 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013
• zakupu robót budowlanych lub usług,
• zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
• najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
• zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
• zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
• podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi znajdują się na stronie internetowej http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/ oraz w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 48 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów tj. 20 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
– o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina i minuta złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W., tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.
Przewidywana wysokość wsparcia na operacje realizowane w zakresie tego przedsięwzięcia w zakresie świetlic wiejskich, w ramach LSR N.A.R.E.W. uwzględnia operacje w kwocie kwalifikowalnej wydatków do 230 000,00 zł na jedną operację.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 278 601,00 zł

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.
3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wykaz dokumentów:
– Wzór wniosku o przyznanie pomocy (.pdf), (.excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

– Wzór wniosku o płatność (.pdf), (.excel)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wzór umowy o przyznanie pomocy
Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
– Załącznik 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
Załącznik 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
Załącznik 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
Załącznik 5a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf), (.excel)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

– Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Lokalne kryteria wyboru operacji

Uwaga: w celu ułatwienia wypełnienia wniosku jest dostępny Generator Wniosku o przyznanie pomocy

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (§ 18).

Linki
www.wrotapodlasia.pl
www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udziela:
Iwona Małgorzata Denisiuk – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW
kom. 601-890-187
e-mail: i.denisiuk@stowarzyszenienarew.org.pl
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax 85 650 51 04
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Załączniki: