Nabór wniosków nr 1/2018 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 1/2018

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r
Cel szczegółowy 3.2: Wyrównywanie szans grup defaworyzowanych w społecznościach lokalnych LGD N.A.R.E.W. na lokalnym rynku pracy do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 – Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 6
Programy aktywności lokalnej

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-055/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/18

I. Termin składania wniosków:
– Termin, od którego można składać wnioski – 08.01.2018r. godz. 8.00
– Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2018r. godz. 15.00

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.0.2, która jest dostępna na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html,

w terminie od 08.01.2018 r. od godz. 08:00 do 31.01.2018r. do godz. 15:00.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
– 2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowane po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 EFS,
– 2 wersje elektroniczne wniosku (XML i PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD–2szt.),
– 2 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze).

Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel 3 – Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r.; Cel szczegółowy 3.2 – Wyrównywanie szans grup defaworyzowanych w społecznościach lokalnych LGD N.A.R.E.W. na lokalnym rynku pracy do 2023r. PRZEDSIĘWZIECIE 3.2.1 – Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W. w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania [1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

a) instytucje pomocy i integracji społecznej:

i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
iii) inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b) podmioty ekonomii społecznej [2]:

i) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
ii) podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
iii) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
iv) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;

c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 j.t. z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1, tj.:

Programy aktywności lokalnej [3] – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji [4]:

6a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
6b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
6c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
6d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) wedle, których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 45 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 18 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w dokumencie Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, który jest dostępny pod adresem: www.stowarzyszenienarew.org.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

V. Finanse:
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 080 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 080 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VI. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, – wersja nieaktualna

Załącznik nr 1 – Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGDaktualna wersja z dnia 27.12.2017 r.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W,
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS,
7. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami,
8. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
10. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem,
11. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS,
12. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014,
13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS,
14. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
15. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
16. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

VII. Inne ważne informacje:

1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD pisemnie wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia, tych wyjaśnień lub dokumentów.

2. LGD jednokrotnie wzywa do złożenia wyjaśnień w danej kwestii lub złożenia danego dokumentu.

3. Wezwanie jest wysyłane do Wnioskodawcy, przynajmniej w przypadku gdy:
– dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż Wnioskodawca go załącza oraz;
– dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji Wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
– informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.

4. LGD wyznacza 7 dniowy termin na składanie w/w wyjaśnień lub dokumentów. Termin ten wydłuża termin o którym mowa w art.21 ust.1 ustawy o RLKS.

5. Wszelkie wyjaśnienia lub dokumenty składane na wezwanie, powinny:
– mieć formę papierową,
– być złożone w terminie i bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (decyduje data wpływu dokumentów do LGD), pod rygorem nie uwzględnienia ich w procesie oceny wniosku.

6. Podmiot ubiegający się o wsparcie ma obowiązek przedstawić dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar dowodu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

7. Składane wyjaśnienia lub dokumenty, nie mogą prowadzić do modyfikacji lub zmiany treści wniosku o udzielenie wsparcia.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
2. Zasady wycofania wniosku oraz rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 dostępna na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl (załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze).
3. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Linki:

https://www.stowarzyszenienarew.org.pl/,
https://rpo.wrotapodlasia.pl/,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Kontakt bezpośredni: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP:
Elżbieta Zaleska – Tel: 85 6505104, 601890187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
[2] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
[3] Programy aktywności lokalnej realizowane w powiązaniu z lokalnymi programami pomocy społecznej. OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
[4] Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.