Nabór wniosków nr 4/2016 – inwestycje na rzecz ekologii i OZE w gospodarstwach domowych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2016

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym
i kulturowym obszaru do 2023r.
1.4.Cel szczegółowy: Wzmocnienie potencjału przyrodniczego obszaru LGD N.A.R.E.W. do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2: INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD N.A.R.E.W.

na operacje z zakresu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 1 (OZE)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-002/16

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski – 28 listopad 2016r. godz. 8.00
– Termin, do którego można składać wnioski – 05 grudzień 2016r.godz. 15.00

II. Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28.11.2016r.(godz.8.00) do 05.12.2016 r. (godz.15.00)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

• 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna).
• wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
• wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:
– Analiza Wykonalności Projektu w formacie PDF,
– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
Zakres tematyczny operacji

Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej ((Dz. U. 2015, poz.2009).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
• art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
• przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się inwestycje na rzecz ekologii i OZE w gospodarstwach domowych znajdujących się na obszarze LGD N.A.R.E.W., w zakresie:

– instalacje OZE w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem energii słońca.
Na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach niniejszego ogłoszenia o naborze, wpierane będą wyłącznie projekty polegające na instalacji jednostek wytwarzana energii wykorzystujących energię słoneczną na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 % z maksymalnej liczby 44 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 27 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia – (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

VI. Finanse:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 534 745,00 PLN

Inne limity:
Minimalny wkład własny poniesiony przez Wnioskodawcę określony jest na poziomie 15%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki):
1. Wzór umowy o dofinansowanie;
2. Warunki udzielenia wsparcia;
3. Kryteria wyboru operacji;
4. Wzór wniosku o dofinansowanie;
5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
Formularz w zakresie OOŚ(la),
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT,
Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych;
Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
6. Wzór wniosku o płatność.
Inne:
7. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014- 2020, Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
8. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
10. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku.

VIII. Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (Załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze);
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.
3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Linki:

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej,
Kontakt bezpośredni: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP
Elżbieta Zaleska, Tel: 85 6505104; 601890187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl