Nabór wniosków nr 4/2018 Dbałość o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2018

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023 r.
Cel szczegółowy 1.3: Wzmocnienie potencjału kulturowo – historycznego obszaru LGD N.A.R.E.W. do 2023 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1: DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W.
na operacje z zakresu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 7 (Dziedzictwo kulturowe)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-019/18

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski – 13 kwietnia 2018 r. od godziny 08:00,
Termin, do którego można składać wnioski – 27 kwietnia 2018 r. do:
godziny 15:00 – wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014);
godziny 16:00 – wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.


II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFRR) dla RPOWP, która jest dostępna na stronie:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html, w terminie od 13.04.2018r. (godz. 8:00) do 27.04.2018r. (godz. 15:00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca w terminie od 13.04.2018r. (godz.8:00) do 27.04.2018r. (godz.16:00), jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna:
• trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
• trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
• wersje elektroniczne wniosku o dofinansowanie (XML,PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) – 3 szt., wraz z następującymi załącznikami:
– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,
– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS);
• Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze).

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się cel nr 1: Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r., Cel szczegółowy 1.3.1: Wzmocnienie potencjału kulturowo – historycznego obszaru LGD N.A.R.E.W. do 2023r., PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1: DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W. – zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7 (Dziedzictwo kulturowe), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
• organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
• spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Forma prawna Wnioskodawcy musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 j.t. z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
• art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
• przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty mające ma celu dbałość o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W., w tym:
– projekty inwestycyjne dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków);
– budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego;
– dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
– zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
– dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
– konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;
– zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.
Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.
Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 42 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 17 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia – (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

VI. Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
a) Projekty nie objęte pomocą publiczną – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %;
b) Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
– w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
c) Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% – w przypadku projektów rewitalizacyjnych. tj. wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji.

O wsparcie w ramach RPOWP nie mogą się ubiegać projekty kwalifikowalne w ramach POIŚ.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 166 897,29 PLN.
Inne limity:

a) projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% kosztów kwalifikowalnych;
b) projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;
c) projekty rewitalizacyjne – minimalny wkład własny 5%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Wzór umowy o dofinansowanie;
2. Warunki udzielenia wsparcia;
3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
5. Wzór wniosku o dofinansowanie;
6. Wzór Oświadczenia do LGD;
7. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
Formularz w zakresie OOŚ(la),
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT,
Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
8. Wzór wniosku o płatność;
9. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014 – 2020, Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
10. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi;
11. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
12. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie;
13. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VIII. Inne ważne informacje:
Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (Załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze);
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r;
3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami (w tym informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) są dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/.

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

tel: 85 650 51 04; 601 890 187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl
Godziny pracy biura: pn-pt. 8.00 – 16.00

Linki:
https://rpo.wrotapodlasia.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Załączniki: