Nabór wniosków nr 5/2017 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Cel 2. Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
Cel szczegółowy: 2.1. Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę i rozbudowę obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. do 2023r.
Przedsięwzięcie: 2.1.1: Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków
Termin od którego można składać wnioski 10.04.2017r. od godziny 8:00
Termin do którego można składać wnioski 25.04.2017r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4,
18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
1. Wniosek należy złożyć w terminie naboru, bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
2. Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach, dołączając wersję elektroniczną wniosku.
3. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej/zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie.
4. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
5. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
6. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób, nie będą uwzględniane.
7. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
8. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.
9. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina wpisana przez przyjmującego wniosek, nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:
1) 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
2) do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
3) do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

V. Warunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.)

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru są operacje, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.).
Realizowane operacje powinny być zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 2014-2020, cel szczegółowy 2.1 Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę i rozbudowę obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. do 2023r., Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się w szczególności:
1) budowę lub przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, mini golfa, obiektów rekreacji i turystyki, w zgodzie z potrzebami mieszkańców;
2) budowę, przebudowę i oznaczenie szlaków turystycznych (m.in. pieszych, rowerowych, konnych);
3) rozwój infrastruktury do turystyki aktywnej na szlakach (wodnej, konnej, rowerowej, pieszej);
4) przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania turystycznego rzeki Narew (m.in. tworzenie i modernizacja plaż, kąpielisk oraz zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura plaż);
5) budowę i przebudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Narwiańskim Parku Narodowym (np. budowa hangaru na kajaki);
6) budowę i przebudowę centrów i domów kultury, obiektów spotkań mieszkańców, w tym świetlic wiejskich.

UWAGA: Pojęcie budowa i przebudowa należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 6 i 7a Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.)

VI. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. Osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
d) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
4. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1-3 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
5. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

O pomoc może ubiegać się również:
1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust.2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1.

VII. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
1. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
2. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym” jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013,
2) operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
6) podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

VIII. Koszty kwalifikowalne:
1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;
2) zakupu robót budowlanych lub usług;
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów;
7) podatku od towarów i usług (vat), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
– jeżeli są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

5. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

6. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

7. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione:
1) od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – z zastosowaniem trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,
3) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego,
4) zostały ujęte w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

8. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

IX. Kryteria wyboru operacji
1. Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów dla wyboru operacji wynosi 20 punktów.

2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny, dla ustalenia miejsca na liście operacji wybranych stosuje się reguły opisane w § 14 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

X. Finanse
1. Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000,00 zł.
2. Limit pomocy przyznanej w ramach operacji wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych.
3. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru:

3 170 000,00zł.

4. W zakresie świetlic wiejskich, w ramach LSR N.A.R.E.W.: do 450 000,00 zł kosztów kwalifikowalnych na jedną operację.

XI. Niezbędne dokumenty
1. Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD N.A.R.E.W.:
1) Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W na lata 2014-2020;
2) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru, w tym LSR, Wniosek o przyznanie pomocy, Wniosek o płatność i umowa:
1) strona internetowa LGD N.A.R.E.W.: www.stowarzyszenienarew.org.pl
2) bezpośrednio w Biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

4. Przy wypełnianiu dokumentów zalecane jest skorzystanie z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

XII. Inne ważne informacje

1. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa § 18 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Wycofanie wniosku:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W takim przypadku, podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

3. Dokumenty programowe:

Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:

1) Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378, z późn. zm.)

2) Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).

4) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.).

5) Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

6) Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

7) Wytyczne nr 2/1/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017r. poz.106).

Linki
www.wrotapodlasia.pl
www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Załącznik do ogłoszenia o naborze:

Wykaz dokumentów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy;

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

3. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;

4. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa;

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

7. Wniosek o płatność;

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

9. Umowa o przyznaniu pomocy;

Dodatkowe dokumenty LGD

a) karta udzielonego doradztwa podpisana przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia)

b) dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych określonych w LSR (jeśli dotyczy) – 1 egz. (oryginał lub kopia)

c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych – 1 egz. (oryginał).

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udziela:
Katarzyna Kujawska-Walesieniuk – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW
kom. 601-890-187
e-mail: k.walesieniuk@stowarzyszenienarew.org.pl
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax 85 650 51 04
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl