Nabór wniosków nr 6/2018 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 6/2018

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r
Cel szczegółowy 3.3: Wzmocnienie inicjatyw edukacyjnych oraz rozwój kwalifikacji i aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.3 – WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW LGD N.A.R.E.W. POZOSTAJĄCYCH POZA RYNKIEM PRACY
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 3
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/18

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski – 19 kwietnia 2018 r. od godziny 08:00,
Termin, do którego można składać wnioski – 07 maja 2018 r. do:
– godziny 15:00 – wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014);
– godziny 16:00 – wersję papierową wniosku o dofinansowanie (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna.

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, nie starszej niż 2.0.3 która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html, w terminie od 19.04.2018 r. od godz. 08:00 do 07.05.2018r. do godz. 15:00.

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

Ponadto Wnioskodawca w terminie od 19.04.2018r (godz. 8:00) do 07.05.2018r (godz. 16:00) jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
– trzech egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały), wydrukowane po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 EFS;
– trzech wersji elektronicznych wniosku (XML i PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD);
– trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
– Oświadczenia do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny nr 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r; Cel szczegółowy 3.3: Wzmocnienie inicjatyw edukacyjnych oraz rozwój kwalifikacji i aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r., PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.3 – WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW LGD N.A.R.E.W. POZOSTAJĄCYCH POZA RYNKIEM PRACY, w ramach działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu nr 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 3 w ramach Działania 9.1 zgodnie z SzOOP RPOWP 2014-202 tj.: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
– indywidualne doradztwo[2] w zakresie przygotowania biznesplanu,
– dotację inwestycyjną,
– wsparcie pomostowe:
• finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej- zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno-prawnych);
• specjalistyczne wsparcie towarzyszące[3] (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/ wdrażania działań innowacyjnych).

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 51 pkt.
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 21 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

V. Finanse:

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi – 1 000 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: nie dotyczy.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VI. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 – typ nr 3
5. Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W,
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS,
7. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD,
8. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
9. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe,
10. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem,
11. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS,
12. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014,
13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS,
14. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
15. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego,
16. Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
17. Zasady Realizacji Projektów w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typpr ojektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzającychząć prowadz rozpocenie działalności gospodarczej.
• 17.1 Wzór regulaminu rekrutacji uczestników projektu (zakres minimalny),
• 17.2 Wzór regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (zakres minimalny),
18. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

VII. Inne ważne informacje:
Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
2. Zasady wycofania wniosku oraz rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 dostępna na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl (załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze).
3. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami (w tym informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) są dostępne w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/.

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP
tel: 85 6505104; 601890187
e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00.

Linki:
https://rpo.wrotapodlasia.pl,
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

[1] Dotyczy operacji własnych LGD, projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.
[2] Indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe
[3] Specjalistyczne wsparcie towarzyszące ma charakter faklutatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe