Nabór wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2016
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Cel ogólny: 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.
Cel szczegółowy: 1.2 Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD N.A.R.E.W do 2023r.
Przedsięwzięcie: 1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków

– 14.11. – 28.11.2016r. w godzinach 8.00 – 16.00
– Ostateczny termin składania wniosków upływa 28.11.2016r. o godz. 16.00

II. Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek należy złożyć bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Wniosek wraz z załącznikami, składany jest w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach, w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. Do wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w dniach trwania naboru,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Złożenie wniosku w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia N.A.R.E.W. i podpisane jest przez osobę przyjmującą wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina z pieczęci Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wpisana przez przyjmującego wniosek (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

IV. Formy wsparcia
Premia

V. Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji – podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.
W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziano w ramach tego przedsięwzięcia w szczególności wsparcie planujących podjęcie w kluczowych dla obszaru LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, takich jak:
1) lokalnego przetwórstwa,
2) przedsiębiorstw dostarczających usług, firm produkcyjnych i handlowych,
3) innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym działających w branży OZE,
4) rozwoju przedsiębiorczości w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych ( baza noclegowa, gastronomiczna, hotelarska, obsługa ruchu turystycznego, pamiątkarstwo, tworzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu wodnego, budowa, rozbudowa atrakcji turystycznych i rekreacyjnych),
5) rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o nowe zawody w rozwijających się branżach zielonych technologii, ale też rynek seniorów ( silver economy) przy zachowaniu możliwości wspierania przedsiębiorczości zawodów zanikających ( np. garncarstwo, kowalstwo),
6) przedsiębiorczości w zakresie turystyki, w szczególności w oparciu o cenne obiekty będące lub mogące być znaczącymi atrakcjami obszaru LSR,
7) wprowadzenie, urozmaicenie, rozszerzenie oferty turystycznej obszaru LSR.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020
– zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• jest pełnoletnia,
• ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).
Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli,

1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

2. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

3. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.);

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR;

4. Biznesplan o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi znajdują się na stronie internetowej http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/oraz w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W..

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 48 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów co stanowi 29 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
– o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina i minuta złożenia wniosku do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W., tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Finanse
– Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:75 000,00 zł na jedną operację.
– Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 900 000,00 zł

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wykaz dokumentów:
– Wzór wniosku o przyznanie pomocy + Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
– Biznesplan + Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
– Wzór umowy o przyznanie pomocy
– Załącznik nr 2 do Umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
– Wzór wniosku o płatność + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność + Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów
– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
– Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
– Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji (Lokalne kryteria wyboru operacji)

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ( § 18).

Linki
www.stowarzyszenienarew.org.pl
www.wrotapodlasia.pl
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udziela pracownik
Iwona Małgorzata Denisiuk – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW
kom. 601-890-187
e-mail: i.denisiuk@stowarzyszenienarew.org.pl
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax 85 650 51 04
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl