„Odnowa i Rozwój Wsi” -€“ I nabór 2013

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

 

I. Termin składania wniosków:

  • od dnia 20 maja 2013 roku do 05 czerwca 2013 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

  • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną – CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 15.00

  • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii (trzeci egzemplarz wniosku); potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

  • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych: Stowarzyszenia: www.stowarzyszenienarew.org.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.;

  • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20;

  • na stronach www LGD N.A.R.E.W. oraz Urzędu Marszałkowskiego, wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia, udostępnia się następujące dokumenty:

1) Lokalna Strategia Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,

2) karta zgodności z LSR,

3) lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „Odnową i rozwojem wsi”.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” do finansowania:

  • uzyskanie 11 punktów z możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z „Odnową i rozwojem wsi”.

V. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/OiRW/I/2013:

  • 173 020,00 zł

VI. Dodatkowe informacje:

  • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 6505104, oraz na stronie internetowej stowarzyszenia: www.stowrzyszenienarew.org.pl

  • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 16.00

Do pobrania: