Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. kadrowo-księgowych

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Ekonomiczna Wsi ogłasza nabór na stanowisko: Pracownika ds. kadrowo księgowych

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Ekonomiczna Wsi ogłasza nabór na stanowisko: Pracownika ds. kadrowo księgowych

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. Udokumentowane doświadczenie na stanowisku księgowego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia księgowości i finansowego rozliczania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 3. Bardzo dobra znajomość Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów z zakresu prawa pracy
 4. Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów ze środków UE,
 5. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu,
 6. Interpersonalne: umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność i dokładność,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 8. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

   

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne specjalność zarządzanie lub finanse, prawo;
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich

Do bezpośrednich zadań pracownika ds. kadrowo-księgowych należy:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 2. sporządzanie wniosków o płatność – pośrednich i końcowych,
 3. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
 4. tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,
 5. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
 6. bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,
 7. rejestracja operacji gospodarczych – finansowych,
 8. analiza dokumentów finansowych,
 9. udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,
 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 11. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 12. sporządzanie list płac,
 13. sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,
 14. dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,
 15. sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
 16. regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
 17. prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,
 18. wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,
 19. prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 20. regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
 21. opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,
 22. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,
 23. odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,
 24. wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,
 25. wystawianie rachunków,
 26. prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,
 27. prowadzenie rachunku bankowego,
 28. prowadzenie spraw kadrowych,
 29. wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,
 30. realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,
 31. sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.
 32. prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

Warunki zatrudnienia: umowa cywilno-prawna;

 

Termin rozpoczęcia umowy: 01 sierpień 2010 rok;

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy zawodowej,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą mailową/ pocztową do dnia 23 lipca 2010 r. (godzina 15.00.) na adres: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, biuro@stowarzyszenienarew.org.pl; tel/fax: 85 650 51 04.

Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu pod wskazany adres. Informujemy, że oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, natomiast ofert nie wybranych nie odsyłamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru). Zastrzegamy sobie również prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Informacje o wynikach naboru będą opublikowane na stronie internetowej: www.stowarzyszenienarew.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.