Operacja własna: „ZIELONA ENERGIA na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”

Celem operacji jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci zielonego wodoru, poprzez udział w wizycie studyjnej, szkoleniu oraz konferencji i wydaniu broszury informacyjnej.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przewidywane wyniki operacji: 1 wizyta studyjna z zakresu wykorzystywana odnawialnych źródeł energii,  1 konferencja, 25 uczestników szkolenia, 1 publikacja dot. zielonego wodoru

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w okresie kwiecień – czerwiec 2023r. realizuje projekt „ZIELONA ENERGIA na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”, który jest realizowany w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci zielonego wodoru, poprzez udział w wizycie studyjnej, szkoleniu oraz konferencji i wydaniu broszury informacyjnej.

Grupę docelową stanowią przedstawiciele lokalnych samorządów z gmin objętych LSR tj. z gmin Suraż, Łapy, Sokoły, Tykocin, Choroszcz, Turośń Kościelna, Kobylin Borzymy, Wyszki, Krypno, Zawady, Poświętne oraz np. pracownicy LGD, przedstawiciele UMWP, pracownicy naukowi oraz mieszkańcy obszaru LGD N.A.AR.E.W. w szczególności osoby pochodzące z grup defaworyzowanych, zaangażowane we wdrażanie OZE na terenie objętym LSR w zakresie możliwości, sposobów wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

Zadanie 1 Wizyta studyjna (Holandia)

Celem wyjazdu jest zaprezentowanie możliwości i technik wytwarzania i zastosowania zielonego wodoru na przykładzie działań lidera w tej dziedzinie. W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzą firmy wodorowe w Rotterdamie oraz Groeningen, w centrum badawczym dla rozwoju technologii wodorowych w Leeuwarden.  Spotkają się z przedstawicielami holenderskiego  biznesu oraz środowiska naukowego  w tematyce modernizacji, wprowadzania innowacyjnych  rozwiązań w zakresie redukcji kosztów jak również ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w tym zielonego wodoru. 

Zdanie 2 Konferencja

Celem głównym konferencji jest dyskusja o przesłankach oraz koncepcji tworzenia warunków do wykorzystania zielonego wodoru w kontekście OZE na obszarze LGD N.A.R.E.W. Organizacja konferencji ma na celu przybliżenie lokalnym władzom oraz mieszkańcom z obszaru LDG N.A.R.E.W problemu energetycznego z jakim mierzy się Europa, Polska. Konferencja przybliży mieszkańcom obszaru LSR możliwości wykorzystania technologii związanych z zielonym wodorem oraz tworzenia małych dolin wodorowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również dobre praktyki z Polski oraz wyjazdu studyjnego do Holandii.  Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele gmin z obszaru LSR oraz ich mieszkańcy (100 osób). W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele np. UMPW, samorządów woj. podlaskiego, pracownicy naukowi i inni. 

Bezpośrednio po zakończonej konferencji, odbędzie się szkolenie/warsztat z zakresu sposobów i możliwości pozyskania dofinansowania na przygotowanie i realizację projektów z zakresu OZE w tym zielonego wodoru. Szkolenie dla 25 uczestników, w tym przedstawicieli samorządowych gminnych zlokalizowanych na terenie LSR, którzy oprócz udziału w konferencji podniosą swoje kompetencje w trakcie szkolenia.

Zadanie 3 Przygotowanie broszury informacyjnej 

W ramach projektu opracowana zostanie broszura informacyjna dotyczącej możliwości wytwarzania i zastosowania zielonego wodoru na obszarach wiejskich z wykorzystaniem dobrych praktyk z wyjazdu studyjnego do Holandii- ilości 200 sztuk. Broszura zostanie rozdystrybuowana wśród mieszkańców oraz gmin przynależnych do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W., również na konferencji.