Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014-2020.

W dniu 29 grudnia 2015r. podczas obrad Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. przyjęli Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. 

Przyjęty dokument mając na uwadze potrzeby zgłaszane przez społeczność lokalną obszaru powstał w oparciu o szerokie konsultacje społeczne podczas pięciu kluczowych etapów jego przygotowywania, tj. na etapie diagnozy obszaru, określaniu celów i wskaźników oraz planie działania, opracowywaniu zasad wyboru operacji i ustanawiania kryteriów wyboru, zasad monitorowania i ewaluacji oraz przygotowaniu planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR-u. W spotkaniach tych uczestniczyli mieszkańcy 11 gmin należących w tej perspektywie finansowej do Stowarzyszenia N.A.R.E.W., reprezentujący wszystkie sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Byli to przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia,  w tym członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz sympatycy naszej organizacji. Budżet LSR N.A.R.E.W. to kwota ponad 27 mln. zł. i będzie realizowany z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
W dniu 30 grudnia 2015r. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wraz z obowiązkowymi załącznikami została złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i będzie podlegać ocenie konkursowej na wybór LSR w województwie podlaskim. Do czasu rozstrzygnięcia ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu Lokalna Strategia Rozwoju LGD N.A.R.E.W. oraz pozostałe dokumenty dostępne będą w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej.