Relacja z warsztatu refleksyjnego

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going, który został wprowadzony do realizacji przez Lokalne Grupy Działania, Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

Zgodnie z Wytyczną, o której mowa wyżej oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

W dniu 20 lutego 2020r. w siedzibie LGD N.A.R.E.W. odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR.

Wnioski wyciągnięte z warsztatu refleksyjnego przyczynią się do usprawnienia mechanizmu wdrażania strategii LSR oraz ustaleniu dalszego kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego, a także osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym.