„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – nabór VII

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

„311 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 22 listopada 2010 do 10 grudnia 2010 roku do godziny 15.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną – CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 16.00,

 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Miejsce zamieszczenia dokumentacji konkursowej:

 • wzór formularza w wersji elektronicznej o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest poniżej oraz na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl, i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl.

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej,

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze LGD następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,

  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w ramach: „Karty zgodności operacji z LSR” oraz „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej” (brak minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu przez LGD),

  3. załączniki do wniosku,

  4. narzędzia pomocnicze.

IV. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/RD//VII/2010:

 • 183 015,80 złotych

V. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 -106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 650 51 04, oraz na stronie internetowej stowarzyszenia: www.stowrzyszenienarew.org.pl
 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 16.00

Do pobrania:

 1. wzór wniosku o przyznanie pomocy

 1. załączniki do wniosku

  1. oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

  2. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

  3. Ekonomiczny Plan Operacji

 2. Karty: „Karta zgodności operacji z LSR” oraz „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej”,

 3. Narzędzie pomocnicze: wzór zapytania ofertowego.

Wniosek o przyznanie pomocy oraz EPO w wersji Adobe Reader dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa