Społeczności

Wszystkie gminy wchodzące w skład Partnerstwa N.A.R.E.W. cechuje zbieżny poziom problemów związanych z jakością życia na obszarach wiejskich. Mieszkańcy Partnerstwa N.A.R.E.W. wskazują na bogate dziedzictwo kulturowe swojego obszaru, które jest jednak raczej zasobem ukrytym społeczności i należy je wydobyć na światło dzienne oraz przywrócić mieszkańcom, jako składnik codziennego stylu życia i systemu wartości. Kolejną kwestią wspólną dla społeczności są liczne powiązanie rodzinne i sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami wsi wszystkich siedmiu gmin. Zauważalny jest jednak obniżający się poziom integracji społecznej, szczególnie dotkliwy w gminach podmiejskich (np. Choroszcz) i związane z tym uciążliwości (np. zanik więzi sąsiedzkich, brak wsparcia psychologicznego i kulturowego, formalizacja i instrumentalizacja stosunków społecznych itp.). Próbą przezwyciężenia tego może być tworzenie się organizacji społecznych działających na rzecz integracji społecznej.

Niepokojąco wysoki jest też poziom migracji młodzieży poza obszar Partnerstwa, związany z niewystarczającą ofertą kulturalną oraz brakiem pracy.

Ważnym elementem łączącym społeczność Partnerstwa jest świadomość dość dobrego stanu środowiska naturalnego, z włączeniem jakości krajobrazu wiejskiego. Jednocześnie towarzyszący mu niski poziom świadomości ekologicznej, w szczególności wśród rolników oraz tzw. „nowych mieszkańców wsi”. Mieszkańcy Partnerstwa zwracają również uwagę na rolę przemian technologicznych oraz pogłębiającą się nierówność społeczną, zwaną przepaścią cyfrową – powodowaną stosunkowo słabym wyposażeniem gospodarstw domowych w udogodnienia infrastrukturalne, zwłaszcza dostęp do Internetu. Wszyscy wyrażają jednak nadzieję, że realizacja niniejszej strategii przyczyni się do zniwelowania różnych nierówności oraz wpłynie na większą integrację społeczności Partnerstwa N.A.R.E.W.