Spotkania konsultacyjne na terenie LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – gm. Sokoły i gm. Poświętne

Odbyły się kolejne dwa spotkania konsultacyjne dotyczące przygotowania zapisów Lokalnej Strategii Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które zostały organizowane w salach konferencyjnych  urzędów gminy: Sokoły (30 września) i Poświętnego (01 października).

W obu zebraniach uczestniczyli mieszkańcy reprezentujący wszystkie trzy sektory, tj. gospodarczy, społeczny i publiczny (w gm. Sokoły – 13 osób, w gm. Poświętnem – 23 osoby). Podobnie, jak na poprzednich spotkaniach, celem ich było wspólnie dokonanie analizy SWOT dla poszczególnych gminy. Podczas wspólnej rozmowy wykazano, że mocną stroną Gminy Sokoły stało się Krzyżewo wraz z istniejącym tam Zakładem Aktywności Zawodowej, a możliwym do wykorzystania potencjałem jest rozwijająca się nowa gałąź turystyki – turystyka rehabilitacyjna oraz wykorzystanie zasobów naturalnych jako odnawialnych źródeł energii.   W Poświętnem, jako główną mocną stronę mieszkańcy wskazali aktywnie działające Ochotnicze Straże Pożarne, Szwadron Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich oraz działania Stowarzyszenia z Łukawicy. Podobnie, jak w Kobylinie-Borzymach wskazali, iż celem szczegółowym dotyczącym rozwoju ekonomicznego nie powinien być rozwój regionu oparty na produkcie lokalnym, a główne działania powinny być skierowane na rozwój przedsiębiorczości oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego. Na obu spotkaniach zebrano projekty do realizacji w nowej perspektywie, a jako szczególną grupę docelową wskazano młodzież.