Spotkania konsultacyjne na terenie LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – gm. Wyszki i gm. Suraż.

Kolejne konsultacje otwarte z przedstawicielami społeczności gminnych poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014 – 2020, odbyły się w dniu 02 października w gminach: Wyszki oraz Suraż
Podobnie, jak poprzednie spotkania, miały one charakter zajęć seminaryjnych, podczas których starano się określić główne cechy poszczególnych gmin, zwracając szczególną uwagę na ich specyfikę, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Mieszkańcy gminy Suraż odnaleźli swoją mocną stronę w istniejących na ich obszarze muzeach i jako szansę wskazali ich promocję połączoną z wykorzystaniem tradycji ginących zawodów, np. tkaczy (warsztaty tkackie). Gmina Wyszki pragnie wykorzystać pałac w Strabli jako miejsce sprzedaży produktów lokalnych i promocji lokalnej twórczości artystycznej. Nastawia się ona również na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W obu gminach jako szczególną grupę docelową wskazano osoby po 50-tym roku życia. Uczestnicy spotkań opracowali również podstawowe cele i przedsięwzięcia, które ich zdaniem będą najistotniejsze do uwzględnienia przy opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W..