Spotkanie szkoleniowe pn. „Aktywna integracja …” – Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Wsi w Turośni Kościelnej, 18 czerwca 2014 rok (środa), godzina 10.00. – 14.00

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w spotkaniu szkoleniowym p.n. „Aktywna Integracja na terenie LGD N.A.R.E.W. Warunki i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej perspektywie 2007 – 2013 oraz przyszłej perspektywie finansowej”. Realizatorem spotkania szkoleniowego jest firma Soen Partners Sp. z o.o. z Białegostoku.

Celem spotkania jest zapoznanie przedstawicieli miejskich i gminnych ośrodków pomocy, przedstawicieli organizacji pozarządowych z warunkami i możliwościami wsparcia działań z zakresu aktywnej integracji oraz budowania kapitału społecznego w obecnej perspektywie finansowej 2007 – 2013 w ramach LSR N.A.R.E.W. oraz w ramach przedsięwzięć i celów LGD N.A.R.E.W. w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej integracji i kapitału społecznego.

Spotkanie szkoleniowe zorganizowane zostanie w dniu 18 czerwca 2014 roku w Turośni Kościelnej, w siedzibie LGD N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4. od godziny 10.00 do 14.00

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju.

 

poniżej szczegółowy harmonogram spotkania RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO „Aktywna Integracja na terenie LGD N.A.R.E.W. – Warunki i możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej” LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – N.A.R.E.W.

1

Prowadzący: Marta Małecka-Dobrogowska, Joanna Sokólska, Sławomira Machowicz

 

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników. Wprowadzenie i prezentacja celów spotkania szkoleniowego. Prezentacja uczestników szkolenia.

10.15 -10.45

Prezentacja dotychczasowych rezultatów realizacji programu LEADER, zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania N.A.R.E.W.

w perspektywie 2007-2013

10.45 – 11.30

Charakterystyka LGD N.A.R.E.W. – Potencjał i wyzwania, szanse i zagrożenia w perspektywie 2020 – ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu aktywnej integracji i kapitału społecznego.

11.30-11.45

Przerwa

11.45- 12.15

Możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej i nowej perspektywie w ramach LSR LGD N.A.R.E.W., ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju działań aktywnej integracji i kapitału społecznego.

12.15 – 13.00

Obszary problemowe/kierunki rozwojowe zaproponowane przez uczestników spotkania szkoleniowego wraz z rekomendacjami dla Zarządu LGD N.A.R.E.W w zakresie strategicznych kierunków rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej integracji i kapitału społecznego.

13.00 – 13.15

Zakończenie spotkania szkoleniowego, podsumowanie.

Spotkanie szkoleniowe realizowana w ramach działań Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013