Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

W dniach 28-29 października 2015 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego zorganizowali „Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER”. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Spotkanie miało na celu przekazanie informacji nt. głównych założeń RKLS w latach 2014-2020. Podstawowe kompetencje i odpowiedzialność Lokalnych Grup Działania, aspekty finansowe wdrażania LSR, tj. zaliczki i wyprzedzające finasowanie, zostały przedstawione przez Panią Joannę Gierulską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wytyczne do procedur związanych z wyborem projektów oraz kryteria wyboru LGD w tym zakresie. Pierwszego dnia przedyskutowano również wskaźniki, grupy docelowe oraz typy działań związane z wyłączeniem społecznym, rewitalizacją fizyczną, gospodarczą i społeczną zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014 dla działań 9.1 i 8.6 wraz z przedstawicielami Departamentami EFS i DRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Na koniec dnia przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP omówił procedury oceny i wyboru LSR zgodnie z wytycznymi Regulaminu „Konkursu” na wybór LGD.

Drugiego dnia zajęcia zostały poprowadzone przez ekspertów z kujawsko-pomorskiej sieci LGD, którzy przedstawili nam zasady wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju w kontekście wymogów Regulaminu oraz kryteriów wyboru LSR.