Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

„312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 08 stycznia 2010 roku do 05 lutego 2010 roku do godziny 15.00

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD N.A.R.E.W. przy ul. Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna w godzinach: 08.00 – 17.00,

 • złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek,

 • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD N.A.R.E.W..

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

 • wzór formularza w wersji elektronicznej o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest poniżej oraz na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl,

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w oddziale ARMiR-u w Białymstoku,

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:

  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na stronie internetowej stowarzyszenia,

  2. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z rozwojem mikroprzedsiębiorczości na terenie LGD N.A.R.E.W”,

  3. załączniki do wniosku

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w 2009 roku

 • 50 000 złotych

V. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 650 51 04, oraz na stronie internetowej stowarzyszenia: www.stowrzyszenienarew.org.pl

 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 17.00

Do pobrania:

 1. wzór wniosku o przyznanie pomocy

 2. instrukcja wypełnienia wniosku

 3. załączniki do wniosku

  1. oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

  2. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

  3. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

  4. Ekonomiczny Plan Operacji

 4. Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z rozwojem mikroprzedsiębiorczości na terenie LGD N.A.R.E.W.

 5. Narzędzie pomocnicze: wzór zapytania ofertowego,