Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 października 2015r. (wtorek) godz. 15.00 – sala Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

Zgodnie z „Uchwałą nr Z/VIII/14/15 Zarządu Stowarzyszenia  N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 15 września 2015 roku  w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku” zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 13 października 2015r o godzinie 15.00. (wtorek) w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a.

 Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 26 lutego 2015r.
4.    Przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
5.    Przyjęcie Uchwał w sprawach zmian w Regulaminach:
a)    Walnego Zebrania,
b)    Zarządu,
c)    Komisji Rewizyjnej.
6.    Podjęcie Uchwał w sprawach: odwołania członków Rady oraz ustalenia liczby i wyboru nowych członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
7.    Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków oraz uzupełnienia składu członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
8.    Omówienie stanu realizacji prac w zakresie przygotowania nowej LSR oraz kryteriów wyboru LSR.
9.    Wolne wnioski

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na dzień 13 października 2015 roku o godz. 16.00 w tym samym miejscu.

Jednocześnie przypominamy – zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia – o obowiązku opłacania składki członkowskiej w wysokości 50,00 zł za każdy rok (składkę można opłacić na zebraniu lub wpłacić na konto: 96 8769 0002 0390 8048 2000 0020) oraz o braniu czynnego udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.