Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 19 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godzinie 15.00. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 /przyjęcie bilansu, rachunku wyników/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu

Załączniki: