Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 22 marca 2012 r (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Z/I/02/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 22 marca (czwartek) o godzinie 17:00 w Biurze Stowarzyszenia do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 (budynek Dworku Myśliwskiego).

Proponowany porządek spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia, wybór przewodniczącego Zebrania.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 06.12.2011 – Waniewo.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011

 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011

 6. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2012

 7. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (podjęcie Uchwał):

  • zmiana w harmonogramie naboru wniosków wraz z budżetami;
  • zmiana celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz wskaźników: produktu, rezultatu i oddziaływania;
  • zmiana w Regulaminie „Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Wsi” (zmiana kart ocen);
  • zmian w liczbie członków Stowarzyszenia
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zebrania.

W przypadku braku qworum w pierwszym terminie, zgodnie § 15 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Zebrania na godzinę 18.00.