Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 26 luty 2014 roku (środa)

Zgodnie z Uchwałą nr Z/I/02/14 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie terminu zwołania oraz porządku posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 w dniu 26 lutego 2014 roku o godzinie 15.00.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1. Otwarcie posiedzenia,

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 21 października 2013 roku

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2013 rok

7. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2014

8. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:

a) zmiana w harmonogramie naboru wniosków wraz z budżetem;

b) liczby członków Stowarzyszenia

c) wskaźniki realizacji LSR-u.

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zebrania.

 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 26 lutego 2014 roku na godzinę 16.00 w tym samym miejscu.