Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy (siedziba NPN), 24 września 2014 (środa) godzina 14.00.

Zgodnie z „Uchwałą nr Z/III/06/14 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 08 września 2014 r. w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku” zapraszamy Państwa na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w dniu 24 września 2014 roku o godzinie 14.00. (środa) w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin – Borzymy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 26.02.2014.
4. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w następujących punktach:

a) Pkt. 1, pdkt. 1.3 Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania /zmiany składu LGD
b) Pkt. 1., pdkt. 1.5.6 Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe
c) Pkt. 9. Procedura wyboru operacji w ramach działania
d) w punkcie 10. „Budżet LSR dla każdego roku realizacji” – tabela 22 (Budżet dla każdego roku realizacji LSR)
Przyjęcie UCHWAŁY NR W/II/07/14 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.–Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

5. Wybór członka Komisji Rewizyjnej

Przyjęcie UCHWAŁY NR W/II/08/14 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 24 września 2014 rok w sprawie odwołania i wybrania członka Komisji Rewizyjnej.

6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zebrania.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zgodnie § 15 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 24 września 2014 roku na godzinę 15.00 w tym samym miejscu.

Przypominamy o obowiązku, zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia, opłacenia składek członkowskich oraz o czynnym braniu udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.