Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów działań: 121, 123 , 311, 312, 413, 421 oraz 431 PROW 2007-2013

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów następujacych działań finansowanych z PROW 2007 – 2013:

121 Modernizacja gospodarstw rolnych,

123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

311 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

421 Wdrażanie projektów współpracy,

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o zaliczkę (edytowalny)

Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Pobierz plik