Wsparcie przygotowawcze

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedstawia projekt Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020(23).

Jej przygotowanie poprzedzono szerokim procesem partycypacji na 5 głównych etapach, tj. diagnozie i analizie SWOT, określaniu celów i wskaźników oraz planu działania, opracowaniu zasad wyboru operacji i ustanawiania kryteriów wyboru, opracowaniu zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowaniu planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR-u. Dokument ten został przygotowany w oparciu o zasoby własne Stowarzyszenia, tj. członków Zarządu, pracowników Biura oraz członków i sympatyków LGD N.A.R.E.W.. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem i wnoszenie ewentualnych poprawek i uzupełnień w stosunku do poszczególnych rozdziałów lub treści. Na uwagi przesłane drogą mailową na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl lub zgłoszone osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 /punkt konsultacyjny/ oczekujemy do dnia 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) do godziny 12.00.
W dniu 29 grudnia 2015r.(wtorek) o godzinie 15.00. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a, nastąpi przyjęcie Lokalnej Strategii Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi poprzedzone uwzględnieniem ewentualnych uwag i wniosków.

Do pobrania:
projekt Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020(23).
uwagi i rekomendacje do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020(23).

 


 

Informujemy, iż w dniu 17 września 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał Umowę o przyznaniu pomocy nr 00009-6934-UM1000002/15 w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

Harmonogram spotkań


 

 


Informujemy, iż w dniu 28 lipca 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

 

Do pobrania:

Plan włączenia społeczności

 


 

Od dnia 01 lipca 2015 roku konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi prowadzone są w Biurze Stowarzyszenia w dniach:
wtorek, środa, czwartek w godzinach: 08.30 – 12.30
W pozostałe dni i godziny praca własna lub praca w terenie.
Z pracownikami Biura można komunikować się wysyłając korespondencję na adres: biuro(at)stowarzyszenienarew.org.pl. lub telefonicznie: 601 890 187 / 85 650 51 04.