„Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu i środowiska przyrodniczego, w tym występowanie suszy, poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji na obszarze LGD N.A.R.E.W.”

Operacja mająca na celu podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przewidywane wyniki operacji: 11 szkoleń z zakresu zmian klimatu i środowiska przyrodniczego, 110 uczestników szkoleń, 1 konferencja, 50 uczestników  konferencji zakresu zmian klimatu i środowiska przyrodniczego.

Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańska Akacja- Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza do udziału w projekcie  „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”, który jest realizowany w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2021-31.10.2021 roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Działania LGD N.A.R.E.W. tj. w gminach: Choroszcz, Łapy, Kobylin Borzymy, Krypno, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

Grupę docelową projektu stanową osoby, które zamieszkują gminy z obszaru LSR: Choroszcz, Suraż, Zawady, Krypno, Wyszki, Poświętne, Tykocin, Turośń Kościelna, Sokoły, Łapy, Kobylin Borzymy, w szczególności osoby pochodzące z grup defaworyzowanych opisanych w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W: bezrobotna młodzież (osoby do 35 roku życia), kobiety na obszarach wiejskich i tzw. „domownicy”, osoby starsze (po 50 r.ż), osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Szkolenia z zakresu zastosowania małej retencji w gospodarstwie domowym i rolnym dla 110 uczestników (11gr x 10os x 8h). Szkolenia realizowane będą w każdej z gmin objętych projektem po jednym szkoleniu. 
  2. Konferencja – Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu, w tym występowanie suszy, poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego na obszarze LGD N.A.R.E.W dla 50 uczestników.
  3. Zakup zbiorników na deszczówkę – w ramach realizacji projektu w celu promowania działań proekologicznych wpływających pozytywnie na zmiany klimatu zostaną zakupione dekoracyjne zbiorniki na deszczówkę, które zostaną umieszczone przy każdej z 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Będą one przykładem dobrych praktyk związanych z zatrzymywaniem wody dla mieszkańców poszczególnych gmin.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Formularz zgłoszenia na konferencję

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – aktualizacja 21.07.2021 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – aktualizacja 01.06.2021 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń – aktualizacja 16.06.2021

Program szkolenia