XLV posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 3/2022, Nr 4/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, oraz protestami do naboru Nr 1/2022, dnia 31 maja 2022 r. o godzinie 13:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 109 , 18-106 Turośń Kościelna , odbędzie się XLV posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
 4. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 5. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 6. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 7. Wybór operacji do dofinansowania w ramach naboru Nr 3/2022 i 4/2022
 8. Przyjęcie listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania.
 9. Rozpatrzenie protestów w ramach naboru 1/2022
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.